Treball de Fi de Grau

Informació general

  • 6 ECTS (C4)
  • Requisits previs: Tenir 168 crèdits aprovats.
  • La Normativa d’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida (aprovada per Consell de Govern de 29 de juny de 2023) estableix que l’estudiant solament pot matricular-se del TFG quan es matriculi de tots els crèdits pendents per finalitzar la titulació.

Normatives

Documents

Sistemes d'avaluació

Rúbrica d'avaluació del Treball de Final de Grau

Avaluació continuada, en base al seguiment de les fases següents:

  • Seguiment del treball (30%)
  • Memòria del TFG (40%)
  • Presentació final: exposició oral amb el suport d'un pòster (30%)