Objectius i competències

Objectius

La darrera finalitat de la formació de grau en Educació Infantil és assegurar la disposició per exercir la professió docent en aquesta etapa, a partir dels objectius següents:

 • Capacitar els graduats en Educació Infantil per a l'exercici de la docència en l'àmbit escolar de l'etapa educativa, en una societat canviant i en contextos educatius heterogenis, assegurant l'adquisició de les competències professionals definides com a necessàries per a l'atenció primerenca i la promoció de l'aprenentatge en la primera infància.
 • Garantir en els graduats el coneixement necessari i el seu tractament didàctic específic, interdisciplinari i transdisciplinari, tant en l'etapa formativa inicial com en la necessitat de formar-se i de reflexionar al llarg de la vida professional, promovent experiències educatives d'innovació docent que afavoreixin aquesta formació.
 • Formar els futurs graduats per generar les necessàries sinergies que afavoreixin la continuïtat entre els cicles i les etapes educatives de l'àmbit escolar i altres contextos socioeducatius, familiars i comunitaris.
 • Fomentar una professionalització basada en els drets fonamentals d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i entre homes i dones, en els valors propis de la cultura de la pau i els valors democràtics, entenent la cultura i l'esforç com a valors.
 • Promoure competències professionals especialment orientades a l'adaptació, les demandes i les condicions educatives del món rural.

Competències

Relació de les competències generals: treball en equip, comunicació, resolució de problemes, etc.

 • Comunicar-se  correctament oralment i per escrit.
 • Dominar una llengua estrangera.
 • Dominar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Respectarr es drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la promoció dels drets humans i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.
 • Comunicar-se amb els diferents agents educatius de forma eficaç en els diferents escenaris educatius: a l'aula, amb l'equip docent i amb la comunitat educativa.
 • Reflexionar, actuar i resoldre situacions problemàtiques de l'àmbit educatiu. Detectar situacions que requereixin intervenció específica pròpia o d'altres professionals. Saber derivar.
 • Gestionar la informació adequada per al desenvolupament de les funcions pròpies de la professió. Saber conèixer i comprendre la realitat social canviant en què desenvolupa el seu treball educatiu. Reconèixer els canvis en la societat i saber evolucionar amb ells. Saber canviar.
 • Assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i amb la comunitat. Adaptar les propostes d'aprenentatge a les evolucions culturals més significatives.

Relació de les competències específiques: coneixements, habilitats (saber i saber fer) que s'esperen dels graduats.

Competències del BOE (Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de mestre en educació infantil: Annex. Apartat 3. Objectius - Competències que els estudiants han d'adquirir):

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin les singulars necessitats educatives dels estudiants, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Saber l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per a la seua correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 • Saber els fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l en els estudiants.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació infantil i els seus professionals.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius, fomentant la continuïtat entre els cicles i les etapes educatives de l'àmbit escolar i altres contextos socioeducatius, familiars i comunitaris, i prestant especial atenció a les característiques que presenta l'entorn rural.