Accés

Perfil d'ingrés

Coneixements previs favorables

 • Domini de la llengua catalana i la castellana (oral i escrita).
 • Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • Domini d'activitats d'expressió i comunicació (expressió corporal, musical i plàstica, lectura i escriptura).
 • Coneixements d'informàtica.
 • Coneixement del món de la infància.

Característiques personals favorables

 • Gran capacitat d'adaptació al món infantil.
 • Sensibilitat per a les diferències individuals.
 • Alegria, positivitat i bona comunicació.
 • Creativitat.
 • Gran curiositat i ganes d'aprofundir per adquirir els coneixements, tècniques i recursos que permetin ser un bon professional.
 • Disposició per treballar i cooperar en projectes comuns.
 • Gaudir d'una bona forma física i d'equilibri psíquic.

 

Accés

Procediment de preinscripció i admissió
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya. 

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat i dels més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i així mateix, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats. 

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació, Informació, i Assessorament dirigit a futurs alumnes universitaris, pares, mares i professors:

 • Presentació del estudis i difusió de l'activitat universitària (difusió de material informatiu a centres de secundària, jornades d'informació, jornades d'orientació acadèmica, presentació de les diferents facultats i escoles)
 • Activitats de motivació universitària i sobre l'accés a la universitat
 • Visites a la UdL (jornades de portes obertes, visites específiques)
 • Activitats de participació d'estudiants de secundària


Les vies d'accés al Grau, segons els estudis previs, són:

 • Estudiants amb PAU i assimilats
 • Estudiants amb títol tècnic superior de formació professional
 • Estudiants amb estudis estrangers
 • Titulats universitaris i assimilats
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys

Proves d’aptitud personal (PAP)

Per accedir al Grau en Educació Infantil/Grau en Educació Primària/a la doble titulació Grau en Educació Infantil i Grau enEducació Primària s'han de superar les proves d'aptitud personal establertes en cadascun dels dos graus:

Acord del 30 de gener del 2014 de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya que estableix els requisits d’accés als graus en educació infantil i primària, amb totes les seves denominacions. «Per accedir als grau de mestre en educació primària caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP), coordinada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, l’objectiu de la qual serà valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis.   Quan escaigui, els estudiants hauran d’haver superat també les proves d’accés a la universitat (PAU).

La PAP s’establirà d’acord amb els criteris que fixi la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya. La universitat encarregarà la coordinació d’aquesta PAP a les oficines de la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que tenen encarregades la gestió de les proves d’accés a la universitat (PAU) i la gestió de l’accés a la universitat.

Anualment es publicarà el calendari i les condicions per a la preinscripció i realització de les proves, una descripció detallada del seu contingut i els criteris d’avaluació d’aquestes, tot tenint cura d’organitzar-les de manera que es garanteixi el ple respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.»

Convalidació de crèdits de CFGS

http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/1166-Educacio-Infantil

Sortides professionals

La professió per a la qual es capacita a les persones graduades una vegada que han obtingut el títol és la de Mestre/a en Educació Infantil (ORDRE ECI/3854/2007).

Les responsabilitats dels mestres d'Educació Infantil comprèn diferents camps: l'acció educativa amb cada alumne, el grup classe, el centre educatiu, la família, la comunitat i l'administració educativa. Els àmbits de treball són:

 • Docència en centres educatius amb nens i nenes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.
 • Serveis i programes d'atenció a la primera infància dirigits a donar suport a la família, com ara els espais familiars i els programes maternoinfantils.
 • Serveis d'oci i cultura, com ara ludoteques i biblioteques infantils, entre d'altres.
 • Elaboració de materials educatius.
 • Centres d'acolliment d'infants i joves tutelats per l'Administració.
 • Serveis educatius de suport a l'escola.
 • Autoocupació en serveis educatius complementaris.

Normatives

Normativa acadèmica
Normativa de trasllats: article 9 de la Normativa acadèmica